Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Koncepcja pracy szkoły

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W GŁOSKOWIE
 

OGÓLNA KONCEPCJA DZIAŁANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

            Szkoła to instytucja kształcąca i wychowująca, to społeczność uczniów i nauczycieli, system działań pedagogicznych.

         Pierwszą instytucją kształcącą i wychowującą jest rodzina. Zadaniem szkoły jest kontynuowanie, korygowanie i rozszerzanie rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i społecznego dziecka.

         Zmiany zachodzące w polskiej rzeczywistości stawiają szkole ciągle nowe wyzwania. Uczniowie powinni być przygotowani przez szkołę do życia w świecie rzeczywistym.

         Szkoła powinna dostosować się do nowych wymogów, tworzyć innowacyjne warunki rozwoju podmiotu , być otwartą na wszelkiego rodzaju nowości i brać pod uwagę zróżnicowanie zdolności i potrzeby uczniów dążąc do zapewnienia warunków pełnego rozwoju każdemu z nich. Obowiązkiem nauczyciela jest dać uczniom instrument, dzięki którym będą potrafili żyć w harmonii z samym sobą, z innymi ludźmi, przyrodą, a także będą umieli posługiwać się technikami informatycznymi i wszelkimi sposobami komunikacji niezbędnymi we współczesnym świecie. Nauczyć uczniów rozumieć świat, kierować sobą i odkrywać mocne strony osobowości – to zadania współczesnej szkoły.

         Szkoła w swoich oddziaływaniach nie powinna koncentrować uwagi na funkcji dydaktycznej, ale również opiekuńczo – wychowawczej, w ramach której powinna być elementem środowiska, dążącym do zaangażowania społeczności lokalnej w życie szkoły biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działa.

         W realizacji ogólnie nakreślonych działań oczekuje się, aby nauczyciele realizowali programy rozszerzone o własne, twórcze propozycje (ekologiczne, teatralne, sportowe, literackie itp. ) za zgodą rodziców, by indywidualizowali nauczanie, podnosili atrakcyjność zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.

         Zdobywanie wiedzy i umiejętności powinno być dla dziecka przyjemnością i wyzwalać w nim chęć poznawania świata, dlatego też szkoła powinna być miejscem przyjaznym elementami ukierunkowanym na ucznia.

         Najważniejszymi elementami składającymi się na działalność szkoły będą:

         - działalność dydaktyczna,
         - działalność wychowawcza,
         - działalność opiekuńcza,
         - działalność w zakresie organizacji i zarządzania,
         - współpraca ze środowiskiem lokalnym.

         Plan rozwoju szkoły z lat 1999/2004 w sposób szczególny nastawiony był na rozwój bazy szkoły.

         Od roku 2003/2004 pracujemy w bardzo dobrych warunkach. W związku z tym planujemy położenie szczególnego nacisku na wychowanie, opiekę i dydaktykę.

         Realizacja wyżej wymienionych zadań oparta będzie na systemach zapewniania jakości pracy szkoły:

W zakresie organizacji i zarządzania:
- system przepływu informacji,
- system mierzenia jakości pracy szkoły,
- szkolny system hospitacyjny,
- system doskonalenia nauczycieli.
W zakresie kształcenia:
- wewnątrz szkolny system oceniania,

System wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

W zakresie wychowania i opieki:

- system wspomagania nauczycieli w działalności wychowawczej,

- system współpracy szkoły z rodzicami,
- system działań zapobiegających występowaniu zachowań agresywnych,
- system kontroli frekwencji i obowiązku szkolnego.
 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Szkolnictwo podstawowe to okres:
- kształtowania inteligencji ucznia,

- rozbudzania i rozwijania zdolności twórczych i wyobraźni,

- wdrażania do samodzielnego podejmowania decyzji,

- umożliwienia pełnego rozwoju dzieciom wymagającym szczególnej pomocy dla przezwyciężenia ich ograniczeń,

- zdobywania umiejętności współżycia społecznego,

- podejmowania działań wymagających od uczniów twórczego myslenia.

 

Cele te można realizować przez nowatorskie sposoby prowadzenia lekcji. Nie można zamykać się w działalności klasowo – lekcyjnej. Dziecko musi uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, przyrodniczych , itp. , rozumieć związki zachodzące w świecie go otaczającym, aby wiedza, którą zdobywa stawała się bardziej zrozumiała, przystępna i celowa.

Dziecko musi zdobyć podstawy oparte na faktach, aby mogło dokonać wyboru kierunku nauki systematycznej. Stąd też musi być integracja wiadomości przekazywanych na poszczególnych przedmiotach , integracja szkoły ze środowiskiem, a szczególnie z domem rodzinnym.

     Plan w zakresie dydaktyki:

- wybór optymalnych programów nauczania pod katem kształcenia umiejętności,

- doskonalenia zawodowe kadry nauczycielskiej zgodnie z potrzebami,

- stymulowanie nowatorstwa pedagogicznego,

- promowanie najlepszych nauczycieli poprzez upowszechnianie ich osiągnięć,

- aktywizowanie zespołów wychowawczych,

- wyposażenie uczniów w rzetelna wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie, a w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,

- wprowadzenie pomiaru dydaktycznego i diagnozowania procesu nauczania,

- poddawanie wnikliwej analizie wyników sprawdzianu pod kątem planowania i doskonalenia pracy szkoły,

- wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień- wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,

-zapewnienie fachowej opieki dzieciom z dysfunkcjami,

- stwarzania uczniom możliwości udziału w konkursach celem promowania ucznia zdolnego,

- wzbogacenie programu edukacyjnego o elementy edukacji kulturalnej w oparciu o przyjazne relacje z Ośrodkiem Kultury,

- stosowanie aktywizujących metod nauczania.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA

 

         Nauczanie dziecka musi mieć ścisły związek z jego wychowaniem, a podstawą jest zagwarantowanie mu bezpieczeństwa. Istniejące zagrożenia wymagają od nauczyciela niezwykłego taktu w postępowaniu z tym delikatnym materiałem jakim jest dziecko, znajomości jego psychiki, potrzeb i zmartwień. Szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom i pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły. W oddziaływaniach wychowawczych szkoła zamierza kontynuować współpracę z instytucjami opiekuńczymi, kulturalno – oświatowymi, środowiskiem, itp.

         W ramach oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych modyfikowana i promowana będzie działalność świetlicy.

Nadal duży nacisk położony będzie na współpracę pedagoga szkolnego z rodzicami i nauczycielami w ramach pomocy dzieciom.

 
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
 

         W roku szkolnym 2003/2004 dokonano ewaluacji Programu wychowawczego i na podstawie jaj wyników opracowano ową wersję, przyjętą na lata 2004/2009. Realizacja tego programu w założeniu swym ma zagwarantować w efekcie postawy uczniowskie akceptowane przez nich samych, przez rodziców jak i nauczycieli. Najważniejsze z nich to :

- oparcie programu wychowawczego szkoły na trwałym wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym,

- wdrażanie uczniom takich wartości jak: pracowitość, uczciwość, rzetelność, umiejętność przezwyciężania trudności, tolerancja, życzliwość,

- tworzenie warunków do budowania przez każdego ucznia poczucia indywidualności i własnej osobowości,

- stwarzanie każdemu uczniowi warunków do doskonalenia charakteru i pozytywnego stosunku do uczenia się,

- nauka przestrzegania prawa, którego podstawą jest godność człowieka,

- uświadomienie uczniom roli człowieka w kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego,

- wyrabianie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego,

- dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty lokalnej,

- przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról,

- wyrabianie poszanowania tradycji i kultury naszego regionu,

- rozwijanie patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy,

- propagowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej przy jednoczesnym kształtowaniu postaw osobowych / patriotyzmu, tolerancji, poszanowania praw człowieka/

- kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny,

- rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni,

- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad higieny oraz zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych,

- angażowanie rodziców do współpracy z wychowawcą i nauczycielami, w celu wspierania działań wychowawczych.

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUNCZA

         W roku szkolnym 2004/2005 dokonano nowelizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, którego realizacja zakłada:

- zapewnienie uczniom opieki psychologiczno – pedagogicznej,

- rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia,

- otocznie szczególna troską i opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,

- tworzenie odpowiedniego klimatu wśród uczniów i nauczycieli sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów,

- działania profilaktyczne przeciwdziałające patologiom i innym zagrożeniom,

- zaspokojenie potrzeb uczniów z rodzin patologicznych i gorzej sytuowanych w zakresie pomocy materialnej ( darmowe obiady, stypendia, zasiłki losowe ),

- zwiększenie uczestnictwa dzieci z rodzin ubogich i patologicznych w koloniach letnich, zimowiskach i innych formach wypoczynku,

- oferowanie atrakcyjnych form zajęć na świetlicy szkolnej,

- kształtowanie postaw interpersonalnych,
 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ORAZ WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Szkoła Podstawowa w Głoskowie posiada dobra bazę do działalności dydaktycznej oraz wychowawczej. Dzieci uczą się w warunkach sprzyjających rozwojowi ich osobowości, wiedzy i umiejętności.

 

DZIAŁANOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZCJI I ZARZĄDZANIA

 

- zatrudnianie dobrze przygotowanej merytorycznie i metodycznie kadry   nauczycielskiej oraz personelu administracyjnego o najwyższych kwalifikacjach,

- dobre wyposażenie w pomoce naukowe,

- usprawnienie pracy administracji i sekretariatu,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy i unowocześnienia stanowiska pracy nauczyciela oraz warunków nauki dziecka,

- szukanie sponsorów w celu podnoszenia poziomu bazy naukowej szkoły,

- zapewnienie uczniom opieki pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów i opieki lekarskiej,

- właściwe kierowanie szkołą,
- inspirowanie i promowanie twórczych zmian,
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

- dostosowanie szkoły do potrzeb niepełnosprawnych,

- stworzenie stanowisk do korzystania z Internetu w bibliotece,

- dążenie do pełnego i nowoczesnego wyposażenia sal, w tym nowoczesnej sali językowej,

- wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,

- zapewnienie dzieciom z kl. „0” optymalnych warunków pracy,

- wyposażenie świetlicy w sprzęt audiowizualny,

- wyposażenie szkoły w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz założenie radiowęzła,

- budowa sceny, służącej okolicznościowym imprezom oraz występom artystycznym dzieci,

- stworzenie strony internetowej oraz folderów informacyjnych celem promowania szkoły.

 
 
 
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 
- współpraca z władzami lokalnymi,

- podejmowanie i realizowanie inicjatyw środowiska lokalnego,

- pozyskiwanie do współpracy rodziców i sponsorów,

- przełamywanie barier w kontaktach rodzica ze szkołą – stworzenie płaszczyzny porozumienia i zaufania,

- współpraca z innymi szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Piaseczno,

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komenda Powiatową Policji oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury.

 

Zmierzamy do tego, aby nasza Szkoła była nowoczesna, otwarta na środowisko, w której uczeń zajmuje centralne miejsce.

 
 
 
 

Aneks (modyfikacja)

do Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2014-2019

Szkoły Podstawowej w Głoskowie

Na podstawie:

- zmian w prawie oświatowym,

- kierunków polityki oświatowej w r. szk. 2016/17,

- wniosków z ewaluacji wewnętrznej, nadzoru pedagogicznego, wniosków z analizy działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole, wyników badań dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz oczekiwań i potrzeb rodziców,

- analiz osiągnięć uczniów w r. szk. 2015/16 oraz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

wprowadza się następujące zmiany na rok szkolny 2016/17:

1. Promować poprzez katalog różnych działań czytelnictwo i zainteresowanie książką od najmłodszych lat we współpracy nauczycieli, rodziców i biblioteki szkolnej.

2. Rozwijać kompetencje komunikacyjne i informatyczne uczniów.

3. Promować aktywność ucznia, wspierać indywidualność i kreatywność.

4. Wdrażać kulturę słowa, nawyki właściwego spożywania posiłków i wzajemny szacunek.

5. Promować powszechnie uznane za pozytywne wartości i zasady zachowania.

6. Doskonalić warsztat pracy nauczyciela o formy praktyczne i dobre praktyki.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Karolina Sikora

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.