Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP GŁOSKÓW

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1.Zapewnienie dzieciom klas I-VIII zorganizowanej opieki wychowawczej pomocy w nauce oraz

odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania zainteresowań i zdolności.

2.Kształtowanie nawyków kultury osobistej, współżycia i współdziałania w grupie .

3.Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

4.Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5.Współpraca i współdziałanie ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

6.Sprawowanie opieki nad dożywieniem .

7.Organizacja gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości

o zachowanie zdrowia.

9.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.Rekrutacją objęci są uczniowie klas I-VIII:

- obojga rodziców pracujących

- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci

- dojeżdżających

- nie uczęszczających na lekcje religii, basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych

2.Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:30 wykluczając dni ustawo wolne od zajęć dydaktycznych.

3.Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się w formie stacjonarnej , poprzez prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia i umieszczenie jej w skrzynce znajdującej się w wejściu do szkoły.

4.Na podstawie zebranych kart , komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

5.Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

6.Wychowawcy świetlicy mają prawo wnioskowania do dyrekcji o zawieszeniu bądź usunięciu ucznia ze świetlicy szkolnej jeśli ten nagminnie łamie jej regulamin.

 

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Uczeń przebywający na świetlicy ma prawo do:

1. udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców lub do zajęć indywidualnych

2. korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z ich przeznaczeniem

3. korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu prac domowych

4. współorganizowania pracy i aktywności podejmowanych w świetlicy

5. korzystania z obiadów szkolnych

Uczeń przebywający na świetlicy zobowiązany jest do:

1. zgłaszania obecności oraz informowania o każdorazowym wyjściu ze świetlicy

2. przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz szkoły

3. poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych

4. zostawienia tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

5. stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

6. meldowania wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia;

7. aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

8. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

9. kulturalnego zachowania się w drodze do i ze stołówki szkolnej oraz podczas posiłków

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.Wystawienie pozytywnej uwagi

2.Wyróżnienie ucznia na tablicy ogłoszeń

3.Drobny upominek

 

KARY

1.Nagana udzielona w obecności wszystkich uczniów.

2.Poinforormowanie rodziców oraz wychowawcy o złym zachowaniu w kontakcie bezpośrednim pisemnie lub telefonicznie.

3.Nagana udzielona przez dyrektora szkoła ( zawieszenie lub skreślenie z listy uczestników świetlicy)

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1.Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy

2.Korespondencyjna – przez dziennik elektroniczny

3.Telefoniczna

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1.Plan pracy świetlicy szkolnej

2.Regulamin świetlicy

3.Dziennik zajęć

4.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej


 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.