Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Historia szkoły

W czasie II wojny światowej wiele dokumentów szkolnych uległo zniszczeniu, a wśród nich kronika szkolna.

W 1960 r. ówczesny Dyrektor Szkoły Powszechnej w Głoskowie, pan Alojzy Matoga, przystąpił do odtworzenia dziejów Szkoły i spisał je w Kronice.

Pierwsza wzmianka sięga roku 1863, w którym to miejscowy dziedzic Jan Dangiel przekazał plac i około 9000 rubli na potrzeby i budowę szkoły. Tenże właściciel majątku Głoskowa za swe patriotyczne stanowisko został przez władze carskie zarąbany w bramie własnego majątku.

Wybudowana wówczas szkółka przechodziła różne koleje losu. Był czas, że Szkoła była nieczynna, a na jej miejsce wydzierżawiono lokal w Woli Gołkowskiej. W 1915 r. uczyła tam p. Anastazja Ojkało, następnie Lucjan Kazała i od 1919r. Wacław Wagner.

W 1915 r., w czasie odwrotu Armii Rosyjskiej, cała wieś Głosków i Szkoła zostały doszczętnie zniszczone i spalone. Lata 1915 – 1919 to wielka luka w pracy Szkoły.

Po zakończeniu działań wojennych, w roku 1921, Grójeckie Biuro Odbudowy przystąpiło do budowy budynku szkolnego prawie od podstaw, a pracę w Szkole rozpoczął i organizował Kierownik Szkoły Wacław Wagner. Nauczyciele: Dobrowolski Stanisław, Zaborska Janina, Pawlasówna Zofia, Sztilerowicz Wiktoria, Korczak Matylda.

Szkoła miała początkowo 2 oddziały, następnie 4 i do roku 1934 istniało 5 oddziałów, a Szkoła nosiła nazwę II stopnia.

W dniu 13 września 1934r. posadę Kierownika Szkoły objął pan Alojzy Matoga.

W Szkole, w dwóch salach, na dwie zmiany uczyło się 300 dzieci. Warunki były bardzo trudne i dopiero budowa jednoklasowej szkoły we Władysławowie i Złotokłosie zmniejszyły liczbę dzieci do 170.

W 1937r. rozpoczęto społeczne inicjatywy pomocy szkole. Mieszkańcy ofiarowali pieniądze, materiały, pracę. Życie Szkoły było urozmaicone, a wyniki nauczania dobre.

We wrześniu 1939r. życie Szkoły zamarło. W Szkole kwaterują wojska nieprzyjacielskie, niszcząc wiele sprzętu. Nauczanie skrócone zorganizowano 3 grudnia 1939r..Władzę nad szkolnictwem przejęła administracja niemiecka. Zawieszone zostało nauczanie historii. W 1941r. odebrano uczniom posiadane podręczniki, przydzielając jedynie jeden podręcznik "Ster".

W szkole pracowali wówczas: Przybylski Stanisław i Rutkowski Jan, którego od 1 grudnia 1941r. zastąpił Zalewski Stanisław..

W czasie działań wojennych nauczyciele prowadzili tajne nauczanie.

W lipcu 1942r. władze okupacyjne zażądały oddania wszystkich map szkolnych.

W czasie Powstania Warszawskiego szkoła stała się schronieniem dla rodzin z Warszawy.

Od 17 stycznia 1945r. w Szkole stacjonują oddziały Armii Czerwonej. Nauczanie znów przerwane.

Od 1945r. poprawiają się warunki pracy w Szkole. Zostaje dobudowana czwarta sala.

W Szkole pracują: Chorzewska Irena, Leus Otylia, Śliwińska Helena i kierownik szkoły – Alojzy Matoga. Nauczaniem objęci zostali również dorośli.

Od 1952r. Głosków podlega pod powiat Piaseczno.

Latem 1960r. Szkoła została gruntownie odnowiona. Uczęszczało 254 uczniów. Nauczyciele: Śliwińska Helena, Pęczek Jerzy, Leus Otylia, Korczak Feliksa, Wołowicz Genowefa, Dobrowolska Ludwika.

Rok szkolny 1963/64. Pan Matoga Alojzy po 30 latach kierowania Szkołą przeszedł na emeryturę. Funkcję kierownika przejął pan Jerzy Pęczek. Szkoła prowadzi siedem oddziałów. Uczy się 280 dzieci. Warunki pracy są trudne. Kierownik Szkoły, Rada Pedagogiczna wraz z komitetem rodzicielskim czynią starania, by rozbudować Szkołę. Podejmowano działania poprawiające stan otoczenia Szkoły.

Skład grona pedagogicznego: Śliwińska Helena, Kozińska Alicja, Korczak Feliksa, Krzywicka Genowefa, Dobrowolska Ludwika, Leus Otylia i Matoga Alojzy na 1 etatu.

W roku szkolnym 1965/66 pracę w naszej Szkole podjęła p. Barbara Jakubowska.

W roku 1966/67 wprowadzono klasę ósmą.

W roku szkolnym 1966/67 Kierownikiem Szkoły został Stanisław Furtek, a zastępcą – p. Barbara Jakubowska.. Biblioteka szkolna mieściła się w magazynie opałowym. Szkoła zdobywa wiele pomocy dydaktycznych. Kierownik i Komitet Rozbudowy Szkoły czynią dalsze starania, by poprawić warunki pracy.

Nowymi nauczycielami były: Aleksandrowicz Emilia i Wilczyńska Romana.

W roku 1967 rozpoczęto pierwsze prace związane z rozbudową Szkoły, które zakończono w 1969r.

Nowi nauczyciele: Jurkiewicz Czesław, Majewski Czesław.

Lata sześćdziesiąte to trudny okres. Do Szkoły chodzi ponad 300 dzieci. Praca jest dwuzmianowa. Zabrakło miejsca dla jedenastego oddziału, dlatego wynajęto salę w prywatnym budynku. Trwała budowa. Zakupiony został budynek przy ul. Lipowej na mieszkania dla nauczycieli.

Od września 1969r. funkcję Kierownika Szkoły przejął Szczupak Leon. Praca odbywa się w lepszych warunkach, ponieważ oddano do użytku kilka sal lekcyjnych.

Pracę w Szkole podjęła p. Kielan Elżbieta.

W roku szkolnym 1981/82 Dyrektorem Szkoły był p. Król Eugeniusz.

We wrześniu 1982r. kierowanie placówką przejęła p. Wanda Błoch, która współpracując z komitetem rodzicielskim poczyniła starania o nadanie Szkole imienia.

Na patrona Szkoły wybrano Tadeusza Kościuszkę. W dniu 8 czerwca 1984r. odbyła się wielka uroczystość nadania imienia. Sztandar Szkoły zakupili rodzice.

W składzie grona pedagogicznego pojawiły się nowe osoby: Dobosz Iwona, Baranowska Zofia, Brudzyńska Marzena, Dąbrowska Felicja, Korczak Danuta, Turlejska Danuta, Woźniak Alina, Kolanowska Zofia, Zadrożny Lech

Z inicjatywy sprawnie działającego komitetu rodzicielskiego powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego celem była dalsza poprawa warunków pracy, a przede wszystkim budowa sali gimnastycznej.

W latach1985 – 1999 Dyrektorem Szkoły była p. Sieradzan Marianna.

Od 1994r. jej zastępcą była p. Regina Hojda.

Kierownikiem sekretariatu była p. Barbara Ogonek.

Po odzyskaniu sali, którą zajmowała Biblioteka Publiczna, nauczanie odbywało się w 9 salach, niestety, na dwie zmiany. Pani dyrektor wraz ze Społecznym Komitetem Rozbudowy Szkoły czyniła starania o powiększenie obiektu, ale ciągle inne potrzeby gminy były ważniejsze.

Przeprowadzano bieżące remonty i Szkoła nabierała blasku i estetycznego wyglądu. Dyrekcja i nauczyciele, oprócz pracy dydaktycznej, podjęli szereg działań wychowawczo – opiekuńczych. Szkoła stawała się miejscem rozwoju zainteresowań dzieci, rozrywki, spędzania czasu wolnego. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli przygotowywali szereg uroczystości, startowali w różnych konkursach, wyjeżdżali na wycieczki, uczestniczyli w życiu kulturalnym, zdobywali sukcesy pozaszkolne. Do obowiązkowych przedmiotów nauczania wprowadzono j. angielski.

W składzie grona nauczycielskiego zachodzą ciągłe zmiany. Nowi nauczyciele to: Bloch Zofia, Natkański Janusz, Postek Janina, Mizerek Zenobia, Dąbrowska Wiesława, Kędra Bożena, Lewandowska Elżbieta, Bogdan Maria, Dobosz Wiesława, Szulc Beata, Ciesielska Krystyna, Witkowska-Grzebielucha Jolanta, Ciukszo Dorota, Wieczorkiewicz Iwona, Brodaczewska Jadwiga, Kucharska Barbara, Serafin Barbara, Zegadło Elżbieta, Żórawski Jerzy, Przestępna Monika, Sowińska Agnieszka, Kalmus Małgorzata, Starost Stanisław, Zawadzka-Ładecka Jolanta, Hlebowicz Edyta, Kwatek Elżbieta, Oklej Magdalena, Orzełowska Jolanta, Zawadka Janina, Pietrzak Beata, Sawa Paweł.

Wrzesień 1999r. rozpoczyna wdrażanie reformy oświatowej. Realizacja tego zadania przypadła nowemu Dyrektorowi Szkoły p. Lewandowskiej Elżbiecie.

Na wicedyrektora powołana została p. Dobosz Wiesława.

Przez rok istniało w Głoskowie Gimnazjum, którego Dyrektorem była p. Zawadzka-Ładecka Jolanta. Następnie gimnazjum przeniesiono do Złotokłosu.

Sekretariatem Szkoły od września 2001r. kieruje p. Szkudlarek Beata.

Do Szkoły uczęszcza około 230 uczniów.

Urządzona została pracownia komputerowa i obecnie uczniowie klas I - VI objęci są nauczaniem informatyki. Wprowadzono dodatkowo język niemiecki. Nauczanie j. angielskiego wprowadzono w kl. III.

Szkoła została gruntownie odnowiona.

Od początku kadencji pani E. Lewandowska czyniła ogromne starania, by spełnić wieloletnie marzenie mieszkańców Głoskowa – doprowadzić do budowy sali gimnastycznej. Udało się opracować nowy projekt i 22 marca 2002r. rozpoczęto budowę hali wraz z łącznikiem, którą oddano do użytku 12 września 2003r.

Warunki pracy w Szkole są bardzo dobre. Wszystkie dzieci chodzą na jedną zmianę.

Prowadzona jest na szeroką skalę edukacja i działalność proekologiczna, profilaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W 2003r. otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą". Dzieciom udzielana jest pomoc logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne. Swoje zainteresowania mogą rozwijać w ramach kół zainteresowań, przedmiotowych i sportowych. Prowadzona jest szeroka współpraca z instytucjami wspomagającymi. Stołówka szkolna wydaje około 100 obiadów.

Wśród grona pojawiły się nowe osoby: Zawadzka Beata, Jarecki Bogdan, Romanowicz Lidia, Rejniak Agnieszka, Sieroczniewicz Agnieszka, Motyl Bożena, Opoczyńska Janina, Kamińska Katarzyna, Cienkus Krzysztof, Strzeszewski Marek, Król Joanna, Bogucka Renata, Wójcik Renata, Drzymalska Barbara, Bartyzel-Lisowska Kornelia, Gołębska Renata.

Szkoła cały czas rozwija się, przybywa uczniów, przybywa zajęć, w tym dodatkowych i specjalistycznych, powiększa się grono nauczycieli. Niestety szkoła zaczyna robić się zbyt ciasna dla stale zwiększającej się liczby uczniów. Stąd dzięki wsparciu władz Gminy zapada decyzja o rozbudowie szkoły.

1 września 2018 roku stanowisko dyrektora obejmuje p. Ewa Wołynkiewicz, wicedyrektorem zaś zostaje p. Justyna Jamiołkowska. Rozpoczyna się nowy etap w życiu szkoły. Przy ulicy Szkolnej powstaje parking dla rodziców, Gmina pracuje nad koncepcją poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły.

1 października 2018 roku rozpoczynają się prace wykonawcze. Od 1 września 2018 szkoła pracuje w pełnym systemie dwuzmianowym. Prace budowalne po pierwszym okresie intensywności zostają przerwane, firma wykonawcza odstępuje od umowy, od września 2019 rozbudowa szkoły stanęła w miejscu. Gmina w ciągu kilku miesięcy organizuje ponowny przetarg i od lutego 2020 rozpoczyna prace nowy wykonawca, który zgodnie z umową ma zakończyć rozbudowę pod koniec października 2020r.

W roku szkolnym 19/20 funkcjonują 22 oddziały, liczba nauczycieli i pracowników wynosi 69. W porozumieniu z księdzem proboszczem Arkadiuszem Piotrowskim ograniczone zostają za zgodą Biskupa Warszawskiego lekcje religii z uwagi na ogromne trudności lokalowe. Udaje się uruchomić ponad 40 godzin zajęć dodatkowych oraz świetlicę przyszkolną o charakterze profilaktycznym. Trwają prace modernizacyjne w szkole poprawiające wyposażenie i warunki dydaktyczne.

Od 12 marca zajęcia w szkole zostają zawieszone z uwagi na pandemię Covid 19, rozpoczyna się nauczanie zdalne, które trwa praktycznie do końca roku szkolnego. Szkoła funkcjonuje w systemie reżimu sanitarnego z wieloma ograniczeniami. Czas ten zdecydowanie negatywnie wpływa na samopoczucie społeczności szkolnej.

Wrzesień 2020 to czas powrotu do szkoły tradycyjnej. Rozbudowa dobiega końca, szkoła do 1 stycznia pracuje w pełnej dwuzmianowości. Liczba uczniów stale wzrasta i we wrześniu wynosi 487, liczba oddziałów 24. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna liczy 72 osoby. Uruchomiono drugi oddział przedszkolny oraz szereg zajęć dodatkowych i specjalistycznych, w tym przygotowanie do egzaminu już od klasy 7. Funkcjonuje świetlica profilaktyczna oraz szkolna. Rada Rodziców finansuje zakup szafek do szatni dla klas 0-III. Wszyscy niecierpliwe oczekują na oddanie nowej części szkoły.


 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.