Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Zgłoszenia do I klasy

 

Informujemy o zbliżającym się terminie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r. rekrutacja do klasy I odbędzie się drogą elektroniczną poprzez stronę https://sp-piaseczno.nabory.pl/Zasady rekrutacji i harmonogramy dostępne są pod adresem http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje.html

 

 

 

Zasady rekrutacji do publicznych  szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Informacje ogólne

 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 • Do klas I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:
 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014),
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015), zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię                                       o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
 • Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu wniosku w systemie elektronicznym.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkoły podstawowej będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, w terminach określonych                                  w harmonogramie.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr 861/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących                                      w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują trzy wybrane szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Szkoła wskazana na trzeciej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą obwodową.
 • Rodzice/prawni opiekunowie
  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym NABO, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami,
  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym NABO, drukują wypełniony wniosek i załączniki, podpisane dokumenty skanują i dodają do systemu NABO jako załączniki,
  • pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru wraz  z załącznikami. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły,
  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami rodzice/prawni opiekunowie mogą również podpisać elektronicznie profilem zaufanym i wysłać na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru - link do instrukcji jak to zrobić: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                               i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.