Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie

 

 

§1

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz kalkulacją kosztów .Posiłki przygotowują pracownicy kuchni szkolnej w formie dwudaniowego obiadu.

3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w określonych godzinach

według ustalonego harmonogramu.

§ 2

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne

 2. uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy;

 3. uczniowie szkoły objęci programem profilaktycznym, których dożywianie dofinansowuje Gmina Piaseczno

 4. pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek.

 

§ 3

 1. Osoby uprawnione do korzystania z obiadów muszą posiadać konto założone w aplikacji ,,Zamów posiłek’’ , mieć kartę mieszkańca Gminy Piaseczno bądź, kartę zastępczą oraz środki na koncie.

 2. Rodzic zobligowany jest do złożenia zamówienia przez aplikację, najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia

 3. W przypadku nieobecności rodzic odwołuje obiad również przez aplikację najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, wyjątkiem są planowane nieobecności np. wycieczki szkolne. Wtedy należy ten fakt zgłosić u intendenta co najmniej na dwa dni wcześniej. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel organizujący wyjazd lub wychowawca.

 4. Osoby które nie są uprawnione do otrzymania karty mieszkańca, mogą złożyć wniosek ( z uzasadnieniem) do Dyrektora Szkoły o wydanie karty zastępczej.

 

&4

 1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych

określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 1. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej

ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 1. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej

pokrywają pełny koszt posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększony o koszt przygotowania posiłku (koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej ,koszt mediów).

 1. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4,dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

 2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

&5

 

 1. Uczeń zobowiązany jest do:

 1. noszenia karty uprawniającej do wejścia na obiad

 2. przed posiłkiem umyć i zdezynfekować ręce oraz przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego BHP

 3. stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki

 4. zachować porządek podczas spożywania posiłku ( w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi )

 5. zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)

 6. szanować naczynia, sztućce i tace ( nie wyginać widelców, nie niszczyć blatów )

 

 

§ 6

 

 1. Na stołówce obowiązuje zakaz:

 1. używania wszelkich urządzeń elektronicznych( telefonu komórkowego, laptopa, itp. )

 2. wnoszenia okryć wierzchnich i plecaków

 3. przebywania osób, które nie spożywają posiłków, w tym rodziców uczniów

 

 

§ 7

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania (nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań)

 2. Wobec uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków i nie stosują się do niniejszego regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem.

 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos dla uczniów ani pracowników.

 4. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

 5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.

 

§ 8

 

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej im .Tadeusza Kościuszki w Głoskowie.

 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 06.05.2021r.

 


  


 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.