Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie

 

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych

przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie

 1. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.50- 14.30

 2. Jadłospis na kolejny tydzień będzie zamieszczany na stronie internetowej i tablicy informacyjnej w piątek.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej

 

§ 2.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne;

 2. uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy;

 3. uczniowie szkoły objęci programem profilaktycznym, których dożywianie dofinansowuje Gmina Piaseczno

 4. pracownicy zatrudnieni w szkole, którzy opłacili posiłek.

 

§ 3.

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych

określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 1. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej

ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 1. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej

pokrywają pełny koszt posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększony o koszt przygotowania posiłku (koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej ,koszt mediów).

 1. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla pracowników ustala dyrektor na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4,dokonywanej

przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

 1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§ 4.

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać elektronicznie do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie

41 1240 6351 1111 0010 8770 5800

 1. W uzgodnionych przypadkach dyrektor szkoły udziela prolongaty płatności za żywienie, nie dłużej niż do końca danego miesiąca żywieniowego.

 2. W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.

 3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

 4. Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje korzystanie z obiadu od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty.

 5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Piaseczno, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołą oraz pomiędzy Gminą Piaseczno a szkołą.

 

§ 5.

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Odliczeń za czasową nieobecność ucznia lub pracownika w szkole dokonuje się w następnym miesiącu

 2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia lub pracownika – odwołanie obiadów na określony czas u intendenta szkoły osobiście lub telefonicznie 22 757 81 95 w.102 w godz.7.00-7.30

 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np. wycieczka, należy zgłosić ten fakt u intendenta co najmniej na dwa dni wcześniej. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel organizujący wyjazd lub wychowawca.

 4. W celu pomniejszenia wpłaty dokonanej w formie elektronicznej (odliczenia zgłoszeń nieobecności na obiadach) koniecznym jest uzgodnienie ilości odliczanych dni z intendentem szkoły telefonicznie pod nr 22 757 81 95 w.102

 

 

§ 6.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania (nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań).

 2. Wobec uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków i nie stosują się do niniejszego regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem.

 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.

 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos dla uczniów ani pracowników szkoły.

 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nieupoważnionym i nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

 7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni , a plecaków przed stołówką w wyznaczonym miejscu.

 8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie.

 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.09.2018 roku.

 


 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.