Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Oddział przygotowania przedszkolnego

 

Oddział przedszkolny

Informujemy o zbliżającym się terminie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r. rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbędzie się drogą elektroniczną poprzez stronę https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/Zasady rekrutacji i harmonogramy dostępne są pod adresem http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje.html

 

 

Zasady rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2021/2022


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię                                       o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu                         o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
 

 1. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Piaseczno mogą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się              o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, od dnia 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021)
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego                           w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Wówczas Rodzice/prawni opiekunowie nie składają deklaracji o kontynuacji w placówce, do której obecnie uczęszcza dziecko.  

 

 

 

 

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują trzy wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazane/wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie
  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym NABO, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami,
  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym NABO, drukują wypełniony wniosek i załączniki, podpisane dokumenty skanują i dodają do systemu NABO jako załączniki,
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz  z załącznikami. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły,
  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami rodzice/prawni opiekunowie mogą również podpisać elektronicznie profilem zaufanym i wysłać na adres mailowy przedszkola pierwszego wyboru -link do instrukcji jak to zrobić: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Burmistrz gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa                             w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)
 • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 862/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowanie rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. kryteria samorządowe.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
   i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                               i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                             w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 

 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
 1. Kryteria rekrutacyjne:
 • Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.):
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodziców kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko                       z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria dodatkowe (tzw. „kryteria samorządowe”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone:
 • Uchwałą Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z  kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • Uchwały Nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.