Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Koncepcja pracy szkoły


 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej

na lata 2018 - 2023


 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 poz. 356)

3. Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

4. Statut Szkoły Podstawowej w Głoskowie

5. Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Głoskowie

6. Koncepcję Pracy Szkoły przygotowaną na konkurs przez dyrektora szkoły


 


 

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

J. Korczak


 

Podstawowym celem wszelkich działań szkoły jest wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka poprzez wszechstronne i nowoczesne kształcenie, zapewnianie kompleksowej pomocy oraz uspołecznianie dziecka.

Współczesna szkoła wszelkie zabiegi edukacyjne i wychowawcze koncentruje na dziecku, zapewniając mu indywidualne podejście, innowacyjne metod uczenia się, zdobywanie doświadczeń, nawiązywanie relacji rówieśniczych, tak by w pełni wykorzystać potencjał dziecka i zapewnić mu optymalny rozwój.

Nauka musi dawać dziecku satysfakcję i zadowolenie, bo tylko wtedy dziecko będzie zmotywowane do własnego rozwoju, dlatego szkoła powinna być miejscem przyjaznym, bezpiecznym i skupionym na uczniu oraz jego rozwoju.

Rodzic i nauczyciel stanowić winni jedność, bo ich wspólnym celem jest dobro dziecka.

 

Misja

Naszym zadaniem jest wspieranie Rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, społecznego i intelektualnego.

 

Wizja

- Efektywnie nauczać.

- Skutecznie wychowywać i uspołeczniać.

- Troskliwie opiekować się i zapewniać poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

- Inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego.

- Kształtować poczucie odpowiedzialności, samodzielności i tolerancji.

- Kształtować umiejętności radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach.

- Promować zdrowy i aktywny tryb życia.

- Dbać o dobrą, rodzinną atmosferę w szkole.

- Promować uczenie się i odkrywanie zdolności.

- Pomagać pokonywać niepowodzenia i trudności.

- Rozwijać i dbać o jakość współpracy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Cele ogólne realizacji koncepcji to:

 • stale podnosić jakość procesu kształcenia na wszystkich etapach edukacji;

 • wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży;

 • stworzyć bezpieczne warunki nauki i czasu wolnego;

 • usprawnić i unowocześnić organizację pracy szkoły;

 • rozwijać rolę i podnosić ważność szkoły w środowisku lokalnym jako placówki skupiającej rodziców, uczniów, nauczycieli i mieszkańców.

 

 

 

Mocne strony

 

Słabe strony

 • kompetentna, wyspecjalizowana i aktywna kadra,

 • dobra opieka całej gamy specjalistów,

 • rodzinna atmosfera, sprzyjająca pełnej znajomości dzieci i ich potrzeb,

 • liczebność uczniów oraz położenie szkoły,

 • przystosowana sala oddziału przedszkolnego wraz z odrębną świetlicą,

 • opieka medyczna, stomatologiczna,

 • niski poziom zagrożeń używkami i styczności uczniów z zakazanymi substancjami,

 • zintegrowane i ściśle współpracujące zespoły klasowe - liczne wycieczki, imprezy klasowe, szkolne,

 • organizacja wielu akcji integrujących społeczność – koncerty, tygodnie tematyczne, Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Czytelnictwa,

 • wysoki poziom oprawy i przygotowania muzycznego uczniów przez nauczycieli muzyki,

 • hala sportowa wraz z zapleczem,

 • nowy i atrakcyjny plac zabaw,

 • funkcjonowanie przyszkolnej świetlicy,

 • dobre funkcjonowanie biblioteki szkolnej zwłaszcza wobec dodatkowych czynności związanych z monitorowaniem podręczników wieloletnich,

 • zapewniony autobus dla uczniów dojeżdżających,

 • nowoczesne nagłośnienie oraz składana scena na potrzeby imprez w hali sportowej,

 • organizacja Białej i Zielonej Szkoły,

 • wprowadzenie kodowanego wejścia do szkoły, co wpływa na poziom bezpieczeństwa

 • dobry poziom współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania spraw bieżących.

 • niewystarczająca ilość sal lekcyjnych z uwagi na stale zwiększającą się liczbę uczniów oraz zmianę struktury szkoły na ośmioletnią,

 • niewystarczające zaplecze kuchenne i mała stołówka,

 • niewystarczająca ilość szatni dla uczniów;

 • niewystarczająca ilość pomieszczeń oraz kadry dla opieki świetlicowej wobec potrzeb rodziców i dzieci,

 • niewystarczający dostęp do zaplecza komunikacyjnego (komputer, internet, projektor) w każdej sali dydaktycznej,

 • nie zawsze właściwy i skuteczny sposób przepływu informacji i komunikacji z rodzicami i nauczycielami,

 • utrudniona realizacja kół zainteresowań z uwagi na ilość sal i dwuzmianowość,

 • niski poziom promocji szkoły, zwłaszcza poprzez udział w programach międzynarodowych i funkcjonowanie strony internetowej,

 • brak systematycznego i skutecznego systemu reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów.

 

 

Koncepcja kierowania szkołą winna być oparta na:

 • dobrej współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego oraz na współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 • opracowywaniu i udziale w programach poszerzających wiedzę i umiejętności dzieci przy współpracy z rodzicami i nauczycielami;

 • przestrzeganiu standardów pracy szkoły;

 • inspirowaniu nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań w nauczaniu przedmiotu;

 • wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców nad rozwojem szkoły.

 

Najważniejszymi elementami składającymi się na działalność szkoły będą:

- działalność dydaktyczna,

- działalność wychowawcza,

- działalność opiekuńcza,

- działalność zakresie organizacji i zarządzania,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym.


 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym są efekty kształcenia.

Ogólne kierunki w zakresie kształcenia:

 • umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

 • szczególna opieka i wsparcie, jakiego wymagają uczniowie z trudnościami, tak by odczuli, iż są wartościowi, potrzebni i mieli poczucie, że potrafią pokonać trudności;

 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia, stosowanie różnorodnych zabaw w klasach młodszych, mających na celu dostarczanie wiedzy i umiejętności;

 • stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów;

 • rozwijanie kompetencji informatycznych, przyrodniczych, matematycznych;

 • tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (np. koła zainteresowań: teatralne, chór, taneczne, plastyczne, rozwijające zdolności w zakresie matematyki, przyrody, informatyki, logicznego myślenia);

 • rozwój zainteresowań uczniów poprzez organizację spotkań z różnymi ciekawymi ludźmi (pracownicy naukowi, pracownicy samorządowi, sportowcy, ludzie z pasją);

 • stwarzanie uczniom możliwości udziału w konkursach celem promowania ucznia zdolnego oraz okazji do prezentowania własnych zdolności i zdobytej wiedzy;

 • wdrażanie, w coraz większym zakresie, metody projektów edukacyjnych, które sprzyjają łączeniu wiedzy z praktyką, wzmacniają samodzielność, twórcze myślenie i aktywizują proces nauczania;

 • praca dydaktyczna na wysokim poziomie wsparta ćwiczeniami praktycznymi np. obserwacje przyrodnicze, ogródek szkolny, program kodowania;

 • stworzenie możliwości nauki języka angielskiego, która da solidne podstawy do swobodnego posługiwania się nim w życiu codziennym;

 • stworzenie możliwości wsparcia dla uczniów klas ósmych, tak by mogli dodatkowo, systematycznie i przy wsparciu nauczycieli przygotowywać się do jednego z ważniejszych egzaminów w życiu;

 • zapewnienie wsparcia uczniom klas najstarszych na drodze wyboru kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych;

 • badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania;

 • podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą;

 • starania o wygospodarowanie środków finansowych w budżecie szkoły
  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianów
  i egzaminów zewnętrznych;

 • systematyczna ocena i samoocena pracy nauczyciela.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze i profilaktyczne placówki muszą być jednolite i spójne, realizowane przy współudziale wszystkich członków społeczności szkolnej.

Ogólne kierunki w zakresie działalności wychowawczej:

 • szeroko rozumiana samorządność uczniowska, w tym prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej poprzez redagowanie gazetki szkolnej „Echo szkoły”;

 • zachęcanie uczniów do szerokiego udziału w wolontariacie;

 • zapobieganie zachowaniom ryzykownym – profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych;

 • promocja zdrowia i aktywności fizycznej;

 • promocja czytelnictwa;

 • podejmowanie inicjatyw współpracy, współdziałania między uczniami na różnych poziomach edukacyjnych (np. towarzyszenie starszych uczniów podczas ślubowania klas pierwszych, czytanie bajek maluchom, pożegnanie najstarszych klas przez młodszych kolegów, pomoc koleżeńska przy odrabianiu lekcji itp.);

 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych i samego siebie wobec odmiennych poglądów, kultur, religii, wyznając zasadę „można się pięknie różnić”. Organizacja imprez np. „Dzień tolerancji”, „Dzieci świata” z prezentacją różnic kulturowych, tańców narodowych, potraw, bohaterów narodowych itp.;

 • wychowanie do wartości promowanych przez rodzinę, szkołę, państwo;

 • budowanie pozytywnej atmosfery w celu tworzenia prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami administracji i obsługi. Przyjazna atmosfera zawsze przekłada się na efektywną współpracę i zaangażowanie wszystkich stron procesu wychowawczego;

 • działania służące wychowaniu dla kultury (udział dzieci i młodzieży w organizacji apeli, uroczystości rocznicowych i patriotycznych wpisanych na stałe w harmonogram pracy szkoły, wyjazdy do teatru, na koncerty i do innych, różnych placówek kulturalnych). Dbanie o rangę tych uroczystości poprzez właściwy ich odbiór;

 • szczególna troska o obchody Dnia patrona szkoły (np. prace projektowe uczniów przybliżające historię patrona, apele, sale pamięci, konkursy);

 • udoskonalenie systemu oceniania zachowania, który będzie odzwierciedlał zachowania uczniów, był sprawiedliwy a jednocześnie motywujący do pracy;

 • opracowanie wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz powołanym zespołem nauczycieli systemu nagród i konsekwencji dla uczniów, który z jednej strony będzie zachęcał i motywował do prospołecznych zachowań, zaś z drugiej eliminował zachowania niepożądane oraz uczył, odpowiedzialnego i społecznego ponoszenia konsekwencji;

 • ścisła współpraca z rodzicami, wypracowanie nowych, atrakcyjnych form spotkań
  i komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie – nauczyciele – rodzice.


 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

Do najważniejszych zadań szkoły należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas nauki i wypoczynku. Wiąże się to również z działaniami opiekuńczymi szkoły takimi jak:

 • budowanie przyjaznego klimatu w szkole;

 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole, opracowanie i realizacja zadań wynikających z wniosków i rekomendacji;

 • wzmocniona kontrola wejść i wyjść uczniów;

 • przestrzeganie wdrożonego systemu zwalniania uczniów przez rodziców;

 • zapewnienie przepływu informacji między nauczycielami w zakresie zwolnionych uczniów;

 • zapewnienie odpowiedniej do potrzeb opieki świetlicy szkolnej, w tym organizację świetlicy przyszkolnej dla uczniów klas starszych przy współpracy z Gminą Piaseczno o profilu profilaktyczno-wychowawczym;

 • wnikliwe diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów umożliwiające prawidłowe dobieranie metod wychowawczych w szkole;

 • podejmowanie działań zapobiegających agresji i innym niepożądanym zjawiskom we współpracy z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Policji, Sądem Rodzinnym, MOPS-em oraz innymi instytucjami i organizacjami;

 • organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjalnej dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych;

 • szczególną opiekę nad uczniami objętymi kształceniem specjalnym;

 • współpracę szkoły z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego;

 • pomoc w ochronie zdrowia, działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu udzielania

pierwszej pomocy;

 • przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i animowaniem czasu wolnego młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań;

 • działania na rzecz integracji, wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dziecka.

Do realizacji tych zadań niezbędna jest pomoc wszystkich pracowników szkoły, wzajemna życzliwość, ciepłe relacje, a także dobre rozpoznanie warunków życia swoich wychowanków. Nauczyciele i wychowawcy powinni na bieżąco monitorować potrzeby dzieci i młodzieży.


 


 

DZAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Dla prawidłowego funkcjonowania szkoły ważne jest zapewnienie sprawnego zarządzania, konsekwentnych i dobrze zorganizowanych działań wykorzystujących czynniki ludzkie, techniczne i administracyjne, obejmujące całą organizację.

Takie przedsięwzięcie wymaga bardzo dobrego obiegu informacji oraz precyzyjnego przydziału obowiązków pracownikom. Podstawą współpracy w zespole musi być zaufanie i realizacja wspólnie ustalonych celów, co na pewno przełoży się na większą motywację do pracy nauczycieli oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

Zadania w zakresie zarządzania i organizacji placówką:

 • racjonalnie konstruować plan finansowy szkoły, dążyć do zaspokojenia potrzeb placówki;

 • efektywnie wykorzystywać środki finansowe, pozyskiwać środki pozabudżetowe poprzez pisanie projektów;

 • zapewnić sprawną organizację pracy szkoły na czas jej rozbudowy;

 • efektywnie wykorzystać możliwości szkoły, jakie pojawią się po jej rozbudowie - nowe pracownie, wyposażenie, stołówka, zdecydowanie polepszą jakość edukacji wychowania, wpłyną na zwiększenie działań szkoły na różnych płaszczyznach;

 • zapewnić wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;

 • do czasu rozbudowy racjonalnie zaplanować zajęcia edukacyjne i dodatkowe, system spędzania przerw, przerwy obiadowe we współpracy z rodzicami; przeorganizować szatnie dla uczniów;

 • wdrażać opracowane przez nauczycieli eksperymenty i innowacje oraz inne działania dające im szanse samorozwoju;

 • zapoznać nauczycieli z kryteriami oceny pracy oraz przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego;

 • dbać o politykę socjalną i pozapłacowe formy motywacji nauczycieli;

 • prowadzić politykę kadrową zgodnie z planowanymi i realizowanymi działaniami szkoły i kierunkiem jej rozwoju. Działania te będą opierały się na systematycznej analizie stanu zatrudnienia, przestrzeganiu przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli;

 • przydzielać zadania nauczycielom, by skutecznie wpływać na jakość realizowanych działań i proces zarządzania placówką;

 • przestrzegać uprawnień rady pedagogicznej;

 • przeprowadzać zgodnie z procedurami egzaminy zewnętrzne;

 • promować działania szkoły, zwłaszcza poprzez aktywne prowadzenie strony internetowej oraz stronę na Facebooku;

 • uczynić dziennik elektroniczny jako podstawowy dokument przebiegu nauczania prowadzony przez wszystkich nauczycieli oraz istotne i skuteczne źródło komunikacji między rodzicami i nauczycielami;

 • unowocześniać pracę nauczycieli poprzez szeroki dostęp do środków technologicznych;

 • wspierać kadrę w podnoszeniu jakości jej pracy poprzez tworzenie szans równego rozwoju, organizowanie opieki nad początkującymi nauczycielami, nadzorowanie
  i ocenianie pracy każdego nauczyciela, docenianie sukcesów i pomoc w pokonywaniu napotkanych trudności.

Dyrektor musi działać zgodnie przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, a jednocześnie wspierać nauczycieli w osiąganiu ich celów.

Dyrektor jest osobą, która planuje i podejmuje decyzje, organizuje, kieruje oraz kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Czyni to wszystko z myślą o osiąganiu celów szkoły w sposób sprawny i skuteczny.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Podstawowym zadaniem jest stworzenie takich warunków organizacyjnych, kadrowych i ekonomiczno finansowych, aby szkoła była związana
z otoczeniem w sposób twórczy i przynoszący wzajemne korzyści.

Zadowolenie ucznia i jego rodzica jest decydującą miarą sukcesu szkoły.

Zadania w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • systematycznie zapoznawać rodziców z wynikami, sukcesami i problemami w nauce i zachowaniu poprzez organizowanie zebrań z rodzicami, dni otwartych, komunikację internetową oraz kontakty indywidualne;

 • współpracować z Radą Rodziców; stworzyć w szkole „Strefę Rodzica”, dla podkreślenia ważności współpracy z rodzicami;

 • wraz z rodzicami organizować imprezy, uroczystości, kiermasze, wyjazdy;

 • podejmować współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu, które wspierają pracę szkoły;

 • angażować młodzież do udziału w życiu społeczności lokalnej poprzez udział
  w projektach organizowanych przez Gminę;

 • promować i upowszechniać informacje o działaniach podejmowanych na terenie szkoły i jej osiągnięciach;

 • organizować imprezy środowiskowe w celu integracji najbliższego otoczenia oraz wspierać te organizowane na terenie okolicznych wsi;

 • pozyskiwać sojuszników/partnerów, w poszukiwaniu źródeł dodatkowego wsparcia dla szkoły;

 • współpracować z instytucjami funkcjonującymi w najbliższym otoczeniu, lokalnymi władzami i organizacjami oraz mediami w realizacji ich inicjatyw.

Dbając o kształtowanie wizerunku i upowszechnianie osiągnięć szkoły w środowisku, należy prowadzić odpowiednią politykę informacyjną poprzez sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji. Wszechobecny przekaz informacyjny jest doskonałym środkiem pozwalającym promować placówkę na wiele sposobów.

Realizacja Koncepcji ma na celu, by Szkoła Podstawowa w Głoskowie była szkołą nowoczesną, otwartą na środowisko, w której uczeń zajmuje centralne miejsce, przyjazną i z perspektywami rozwoju dla twórczych nauczycieli, wspieraną przez aktywnych rodziców i środowisko lokalne. W naszej szkole uczeń będzie miał szansę nabyć społecznie pożądane wartości moralne i postawy, nauczyć się właściwej komunikacji międzyludzkiej oraz zasad pracy w grupie, nabyć umiejętność dokonywania trafnych wyborów, tak by stać się ciekawym świata i świadomym swojej wartości młodym człowiekiem, dla którego zdobywanie wiedzy będzie krokiem do spełniania marzeń.

Przedstawione zadania nie wyczerpują działań środowiska Szkoły Podstawowej w Głoskowie.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.