Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Spis procedur

SPIS PROCEDUR:

 

BEZPIECZEŃSTWO

EWAKUACJA

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów

Procedura postępowania nauczycieli podczas ewakuacji

Procedura postępowania dyrektora szkoły lub osoby zastępującej dyrektora podczas ewakuacji

Procedura postępowania uczniów podczas ewakuacji

Procedura postępowania pracowników administracji i obsługi podczas ewakuacji

KONTAKT Z RODZICAMI

Zasady kontaktowania się z rodzicami

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, POMIESZCZEŃ, PLACU ZABAW

Procedura zachowania się uczniów podczas przerwy międzylekcyjnej

Procedura korzystania z szatni szkolnej

Procedura korzystania z automatów wydających żywność i napoje

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci

Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego

Procedura zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania fizycznego  Procedura korzystania ze szkolnego placu zabaw

 

ZACHOWANIA  PROBLEMOWE

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz występowania innych przejawów agresji słownej

Procedura postępowania w przypadku ucieczki z lekcji, wagarów ucznia

Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania oraz wyłudzania pieniędzy

Procedura postępowania w przypadku pobicia lub bójki, zachowania agresywnego

Procedura postępowania w przypadku fałszowania przez ucznia dokumentów

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

Procedura postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń szkoły jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły

ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY

 Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu

OPIEKA W SZKOLE

Procedura przebywania w budynku szkoły

Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych

Procedura organizacji zajęć dydaktycznych

Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich

Procedura przyprowadzania i odprowadzania  dzieci uczęszczających do świetlicy

Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn

Procedura sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej

Procedura sprawowania opieki nad uczniem w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

STOŁÓWKA

Procedura funkcjonowania stołówki szkolnej

Procedura pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych

WYCIECZKI

Procedura organizowania wycieczek szkolnych

WYPADKI

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, któremu uległ uczeń

Procedura postępowania zespołu powypadkowego

ZŁE SAMOPOCZUCIE UCZNIA

Procedury postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia

ZWALNIANIE UCZNIA

Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania

Procedura zwalniania ucznia z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę

DOKUMENTACJA

Procedura pobierania i przechowywania dzienników zajęć lekcyjnych

Procedura postępowania w przypadku braku dostępu do dziennika prowadzonych zajęć przed ich rozpoczęciem

Procedura postępowania w razie zaginięcia dziennika zajęć lekcyjnych

Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej

 Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych

OCENIANIE

Procedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania

ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

Procedura  organizowania imprez i uroczystości szkolnych

ORGANIZACJA POMOCY PPP

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI

Procedura dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania

Procedura wyboru podręczników na dany rok szkolny

REKRUTACJA I ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników pedagogicznych

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników niepedagogicznych

SKARGI I WNIOSKI

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

WPROWADZANIE ZMIAN DO STATUTU SZKOŁY

Procedura wprowadzania zmian do statutu szkoły

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.